BG | RU

ДЪРЖАВНАТА ПОДКРЕПА ЗА РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

година 2019 / брой 139, Кирил Синев

  

 


В Румъния държавната подкрепа за вероизповеданията е регламентирана и конституционно гарантирана от чл. 29, ал. 5 от Румънската конституция, който гласи: „Религиозните култове са автономни спрямо държавата и се радват на нейната подкрепа, включително чрез улесняване на религиозната помощ в армията, болниците, затворите, приютите, и сиропиталищата“.


Днес в Румъния официално са регистрирани 18 вероизповедания[1], 36 религиозни асоциации с общо 27 384 богослужебни места (храмове). Религиозната принадлежност на народа е 99,8%.


Чрез Закон № 489/2006 относно религиозната свобода и общия режим на вероизповеданията се регламентират основните източници за финансиране на вероизповеданията. Така съгласно чл. 10-11 разходите за подпомагане на вероизповеданията се покриват от: 1. Собствени приходи на вероизповеданията, създадени и управлявани съгласно техните устави (чл. 10, ал.1);

 2. Доброволни пожертвования на вярващите (чл. 10, ал.2);

 3. Спонсорство (чл. 10, ал. 3);

 4. Финансова помощ, отпусната от държавата за заплати на клира и неклирическия персонал в съответствие с броя на вярващите румънски граждани и с реалните нужди за продоволство и дейност (чл. 10, ал. 4);

 5. Държавна помощ, отпусната по молба за ремонт и ново строителство (чл. 10, ал. 6);

 6. Различни данъчни облекчения, предлагани от държавата (чл. 11).


В Румъния държавната подкрепа за признатите вероизповедания е пряка и косвена.


Пряката подкрепа се състои от парична помощ, която румънската държава отпуска за частично покриване на някои от разходите на признатите вероизповедания, като: • частично заплащане (65% или 80% от заплатите) на клира и заплащане в размер на минималната заплата за неклирическия персонал;

 • частична помощ за функциониране на богослужебните единици, за ремонти и ново строителство;

 • частична помощ за духовнокултурна и социална дейност зад граница;

 • частична помощ за дейност на вероизповеданията в качеството им на доставчици на социални услуги.


Може да се забележи, че въз основа на принципа за автономност на вероизповеданията финансовата помощ, отпускана от държавата за признатите вероизповедания, е частична, а не цялостна.


Косвената подкрепа от държавата се състои по-специално в данъчни облечения.


Най-общо приходите на отделните поделения на Румънската православна църква се формират от: • приходи от богослужебна дейност (годишно пожертвование от вярващите, пожертвования от различни религиозни услуги, приходи от продажба на свещи, печатни издания, утвар, такса за концесия на вечно място в енорийските и манастирски гробища);

 • приходи от дарения;

 • приходи от средства от държавния бюджет;

 • приходи от спонсорство;

 • приходи от някои помощи, отпускани от църковни фондове (Централен мисионерски фонд, Фонд на Комисията по иконография, Фонд „Милосърдие” и т.н.)

 • финансиране от окръжни или общински бюджети[2], финансиране от партньорства с държавни институции (основани на подробни протоколи за сътрудничество), усвояване на европейски фондове;

 • чрез пренасочване на 2 % от данъка от гражданите[3].


Реално повечето от храмовете образуват приходите си от държавни субсидии, богослужения и дарения от вярващите. На първо място, приходите на един храм се употребяват за постоянно осигуряване на богослужение. С големи пожертвования се развиват и следните дейности: социално-милосърдна, пастирско-мисионерска (публикуване на енорийски вестник, разпространяване на духовни материали, поддръжка на енорийски хор), културно-образователна (организиране на концерти, конференции, кръгли маси, филмови вечеринки и др.), благоустройствено-стопанска (строителство, ремонт на енорийските сгради).


Разходите на една енория могат да се групират в следните категории: за възнаграждения от собствени фондове на наетия клир и неклирически персонал; за осигуровки и данъци към заплатите; комунални услуги; дарения със социално-милосърдна цел (за социално слаби енориаши, социални центрове, за Централен мисионерски фонд, Фонд „Милосърдие”); за текущи или капитални ремонти; за поддържане на инвентара; за богослужение; за данъци и такси, вноски, наеми; за протоколни разходи.


Румънската православна църква плаща данък сгради и земи (с изключение на храмовете и прилежащите сгради), данък върху заплати на служителите (клир и неклирически персонал), както и върху всеки приход, получен посредством стопанска дейност. За стопанските дейности с постоянен характер (поклонничество[4], погребални услуги) храмовете регистрират търговски дружества, отговарящи на всички законови изисквания. (…)


 


 


[1] Румънска православна църква; Сръбска православна епископия в Тимишоара; Римокатолическа църква; Румънска църква, съединена с Рим (Гръко-католическа); Архиепископия на Арменската църква; Православна църква по стар обряд в Румъния (липовяни); Реформаторска църква в Румъния; Евангелска църква от августинско изповедание в Румъния; Евангелско-лутеранска църква в Румъния; Унгарска унитарианска църква; Баптистки християнски култ-съюз на баптистките църкви в Румъния; Християнска църква според Евангелието в Румъния – съюз на християнските църкви според Евангелието в Румъния; Румънска евангелска цъкрва; Петдесетнически християнски култ – Апостолска Божия църква в Румъния; Адвентистка църква от Седмия ден в Румъния; Федерация на еврейските общности в Румъния – израилтянско вероизповедание; мюсюлманско вероизповедание в Румъния; религиозна организация „Свидетели на Йехова“.


[2] По решение на окръжните или общински съвети могат да се отпуснат средства за строеж и ремонт на храмове, както и за други проекти, инициирани от вероизповеданията.


[3] Храмовете и НПО-та могат да получават чрез пренасочване 2 % от облагане на годишния приход от заплати и пенсии чрез подаване на годишен формуляр във финансовата администрация.


[4] През 2018 г. Отдел „Поклоннически“ на Румънска патриаршия е организирал поклоннически пътувания за 39 042 поклонници.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org