Атанас Славов

Атанас Славов е доктор по конституционно право (2009) и ма-гистър по право (2003) на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава във Философския факултет на същия университет. От 2011 г. работи върху изследователски проект в Университета на Глазгоу по проблемите на консолидирането на демокрацията и политичес-ката теология в източноправославен контекст. Специализирал е конституционализъм и либерална политическа теория в Инсти-тута за хуманитарни изследвания (САЩ), Института за хумани-тарни науки (Австрия), Теодор Хойс Академия (Германия). Негови-те изследователски интереси и публикации са насочени към конституционната теория, пряката демокрация и гражданското участие, правото и религията, политическата теология.