Аnalogical isomorphism. Слоеве на реалността

„Ако се съгласим, че през последния век науката се е сблъскала с качествено нов тип обекти и изследването им може да се нарече „некласическа наука”, се появява въпросът какви обекти има основание да се считат за обекти на такава некласическа наука, в кои области на познанието, как те могат да се разпознаят… Новите същности са качествено различни, изменящи се, те включват по-сложни субекти и структури… Те изискват не само нови тео­рии, но и нови методи… За примери за некласическа наука се посочват теори­ята на относителността, квантовата механика… синергетиката, науките за хаоса, системи, в които елементите са взаимосвързани и промяна или дейс­твие на един елемент се отразява върху останалите, фрактални обекти, пространства с дробен брой измерения…”[1]

Сложността на битието и красотата на Вселената далеч надхвърлят в частност и онова по-тясно учебникарско естетическо понятие, с което по­вечето хора свързват красивото. Оттук тръгна и интуицията ми за далеч по-сложната природа на баналното, положено като един от централните предмети на разглеждане. Отношенията между ‘банално’, ‘красиво’, ‘слож­но’, ‘просто’ и т.н. надхвърлят сферата на диалектиката; те не са и просто противопоставени, тъй като ще видим, че самото банално притежава ха­рактеристики и изгражда смислови полета в различни 'слоеве на реалност'. Тоест баналното не е и не може да се мисли само отрицателно. Според мен то е особен начин на проявяване на ‘кръгово време’, прекосяващо ‘случайности­те’ (границите) „вътре” в битието – които именно определям като ‘слоеве на реалност’ – а следователно осъществяващо поне една от връзките помежду им. Напълно съзнавам смелостта и дори в някаква степен безпредпоставъч­ността на това твърдение. То е хипотеза, която ще се опитам да уплътня в бъдеща книга, като е възможно тя да не може да бъде теоретично обособена докрай. Възможно е също и самата интуиция, стояща в началото ѝ, в крайна сметка да не получи онази предварително очаквана яснота на изказа, на коя­то се разчита при писането.

За да се изпълнят тези изисквания, ясно е и че методът на работа трябва да включи в себе си по възможност съвременните научнотеоретични постиже­ния, както и разнообразието от проблемни кръгове, разгърнато в хуманитар­ните дисциплини. Естествено, тук говоря за богословски процес, а не просто за написването на някакъв брой повече или по-малко сериозни книги. Ако днес огромното мнозинство от мислещи хора са невярващи, то малкото вярващи трябва да бъдат и мислещи, изпълнявайки с това думите на апостола: бъдете деца по сърце, а не по ум.[2]

Това е причината и предложеният тук текст да се гра­ди върху един интелектуално напрегнат интердисциплинарен метод, разбира се, доколкото личните ми възможности позволяват това. Интердисципли­нарността в никакъв случай не означава еклектизъм и „пожелателно мислене”, тя е опит за по-ясно рефлектиране върху интуицията за „противоречивата непротиворечивост” на красотата на съществуващото. Истинският ѝ сми­съл се разгръща само ако бъде използвана като подход, а не като цел. Човекът живее в целостта на съществуващото; парадоксално, но той едновременно е „цялото” и „част от цялото”. Това е едно от първите неща, които правят толкова сложно разбирането за реалността и за отношенията, преходите и взаимодействията между нейните 'слоеве'. Например ясно е, че съществува зависимост между невробиологичните (на други равнища – молекулнобиологич­ните, биоелектричните, електрохимичните и др.) процеси в мозъка и психич­ния живот. Как от зависимостта и взаимодействията между тези системни нива обаче възникват съзнанието и самосъзнанието и дали всъщност възник­ват от тях, никой не знае и не е в състояние да отговори. Защо например лип­сата или недостатъкът на определени химически вещества се отразява пряко върху цялостния психофизичен живот? Защото това е самият живот, както настояват материалистите и по-общо – натуралистите, или защото чове­кът е много по-фино и сложно устроен и „опосредстван” в света от онова, кое­то сме в състояние да разберем? И така нататък. Могат да се дадат подобни примери от всички области на научното познание, което означава, че нашето схващане за реалност все още е твърде оскъдно, а често и подвеждащо.

Защо обаче мисля, че тези въпроси трябва да бъдат поставени за разглеж­дане в християнското богословие? Те не са ли просто научни проблеми и опи­тът за намеса в компетенциите на науките няма ли да постави богословие­то в смешната позиция на лаика? Ще го изразя възможно най-кратко: защото християнството и съответно християнското църковно учение не елемента­ризира света. То никога не се е стремяло към лесните и очевидни за човеш­кия опит отговори – точно обратното, настоявало е, че те обикновено са измамни или най-малкото непълноценни по отношение именно на света и на човешката личност. Класически пример за тази специфика е догматическото учение за Св. Троица и за Богочовека Иисус Христос. Ала все пак точно съвре­менникът е в състояние да бъде и поне първоначално заинтригуван и под­тикнат от твърде интересните и сами по себе си изискващи творчески под­ход и мисъл богословски, философски и научни паралели и парадокси. По този начин има възможност човекът да бъде отново очарован, на първо място, от живота на духа, както например го изразява Антоан дьо Сент-Екзюпери:

Има само един проблем и той е да преоткрием живота на духа, който стои над всичко, дори над живота на разума. И който единствен носи на човека удовлетворение. Това надхвърля рамките на религиозния живот, който е само една от формите на духовния (макар че духовни­ят живот може би непременно води до религията). Животът на духа започва там, където видимото битие се ражда от нещо, което стои по-високо от съставните му елементи.[3]

На второ място, тук в никакъв случай не може и не бива да се говори за ка­къвто и да било опит за намеса в собствената компетентност на научното познание. Християнското богословие не е наука в тесния, „картезианския” смисъл на тази дума, доколкото опитът тук е преди всичко личен, но то може, пък и е длъжно да се опитва да осмисли резултатите и постиженията на науките. Осмислянето на научните резултати, разбира се, задължително трябва да е коректно. В противен случай богословието остава „културно нямо” и изоставя собствената си задача – свидетелстването за Христос, а следователно за Пътя, Истината и Живота (Иоан. 4:16)[4]  – прехвърляйки го постепенно и закономерно единствено в сферата на традициите, митове­те, частните мнения и историческите дадености. Но свидетелстването за Христос винаги обхваща и проблематизира цялостния живот на човека и на неговото общество в историята и не бива да си позволява именно спомена­тата „културна немота”. Църквата е създадена от Своя Глава и съществува, за да спасява човека от вечната смърт, което означава, че тя не е просто обществена институция, а етос, който сам по себе си проблематизира кул­турата и ѝ подава, а още по-правилно – подарява, благославя „неподвижна” трансцендентна цел, придава телос на културата, който не може да бъде извлечен или осмислен от самата култура, а по този начин по-дава такъв и на човека-в-културата. Ето защо спокойно може да се каже, че Църквата не е културна институция, а по същността си надисторически, транскултурен етос. Затова в частност и „пазенето” от осмисляне на научните пости­жения и на философските идеи в богословска перспектива също поддържа и доуплътнява споменатия предварителен отказ на съвременния човек да чуе посланията на Христовата църква.

Красотата, за която говорим обаче, не е и просто естетическата кате­гория, наследена от Античността – в нея има измерения, устрашаващи и разкъсващи човека в неговото грехопаднало състояние. Изобщо не може да се говори – казвам го със страх – за някаква „доброта” в човешкия релативи­стичен смисъл. Тук става дума за Благата Отеческа воля в абсолютен план. Христовите сълзи не са просто човешки сълзи, макар и такива да са. Така тази прекрасна-страховитост на Бога на Авраам, Исаак и Иаков е благодатно „омекотена” и „умита” от Въплътеното Слово Иисус Христос чрез Неговите страдания, смъртта Му и възкресението в плът. Казано обобщено, красота­та на съществуващото, взето в неговата достъпна за нас цялост, е само преходен намек за вечната и недостъпна в своята пълнота красота на него­вия Творец.

Действителността е не само сложна, според мен обикновено тя е и странна. Не е еднозначна и очевидна, нито такава, каквато очаквате да бъде... Всъщност действителността обикновено е нещо, което не може да се предвиди. Това е една от причините, поради които вярвам в християнството. То е религия, която човек не би могъл да сътвори. Ако тя ни предлагаше точно такъв свят, какъвто винаги сме очаква­ли, щях да усетя, че сме я измислили ние, хората. Но всъщност тя не би могла да бъде измислена от никой от нас. Тя притежава точно тази чудновата странност, която е присъща на действителността. Така че нека изоставим всички момчешки философии – тези прекалено опрос­тени отговори (подч. мое, М.К.). Проблемът не е никак елементарен и отговорът също няма да бъде лесен.[5]

Богословското поставяне на проблемите и диренето на техните отговори днес е по същността си екзистенциално-научна задача. Тук не следва предва­рително и някак надменно да се питаме скептично дали нещо е възможно или невъзможно най-малкото защото „възможното” според мярата на човеш­кото разбиране непрестанно разширява своя обхват, едновременно с това увеличавайки и областта на непознатото. Не бива тесногръдо и жалко да се страхуваме от познавателните актове и съответно от научните постиже­ния. Тук е мястото да цитирам думите на Проповедника:

...и насочих сърцето си да издирвам и изпитвам чрез мъдрост всичко, що става под небето; това тежко занятие даде Бог на синовете чо­вешки, да се упражняват с него. Видях всички работи, които се вършат под слънцето, и ето – всичко е суета и гонене на вятър (Екл. 1:13-14).

Осъзнаването, че всичко е суета и гонене на вятър, на пръв поглед изглеж­да като следствие от „тежкото занятие”, което Бог е дал на човека, но то всъщност е ясно разбиране, че без Бога или въпреки Него не съществува и ня­какъв друг, „външен” смисъл нито в самото „тежко занятие”, нито във „всич­ко, що се върши под слънцето”, което то опознава. Суета и гонене на вятър са не самите занимания, а следствие от забравянето на техния Първоиз­точник, превръщането им в самоцел, в чисто утилитарен стремеж към вид „животноуподобяване на човека” (Мишел Фуко). Християнското учение, чий­то произход е в Божественото откровение, е възвишен израз на човешкото въображение и интуиция. Защото Бог е поет, както настоява бл. Августин, и общува с нас посредством въображението, нашият най-подходящ отговор също следва да бъде в този модус.[6]

Погледнато оттук вече, опитите на християнското богословие да осмисли постиженията на съвременните науки и съответните им проблемни полета в много голяма степен са по същество тяхно оценностяване, произхождащо не от тях самите. Определена част от научната общност вероятно ще бъде против такава „намеса” – въпросът е да се обясни ясно защо тук не може да има никаква „опасност” за науката и защо научните изследвания могат само да спечелят от такъв подход. А кой ще го възприеме и кой – не, вече е проблем не точно научен, а на светоглед, на едни или други философски ориентации, а и на лични житейски истории.

Необходими са някои процедурни уточнения. Ще се опитам да изложа аргумен­тацията си в контекста на съвременния дебат, както аз го разбирам. Често използвам цитати на водещи учени и мислители с цел да представя по-ясно това, което наистина казват онези, които са в предните редици на дебата. Добре съзнавам обаче, че цитирането, колкото и да е важно, носи опасности. Цитирайки извън контекста, човек не само престава да бъде честен спрямо цитирания, но и в тази нечестност се излага на опасността да направи ком­промис с истината.[7]

Този компромис с истината освен всичко останало е тясно свързан и с едно от най-големите изкушения в богословието през последните поне два века, а в немалка степен все още и днес. То е търсенето и „откриването” на едни или други доказателства и обосновки, произтичащи от наличието на празни по­лета в научното познание. Това води до очевидно непродуктивен, а на прак­тика и омаловажаващ човека подход. Науките се развиват и разкриват нови феномени, връзки, взаимодействия, закономерности и т.н., които до даден исторически момент не са били възможни. Може да се каже, че в съвремието науките се разгръщат динамично и интелектуално продуктивно по същия начин, по който се е случвало това с християнската мисъл през ранното и същинското Средновековие и на Изток, и на Запад. В този план богословието изпада в деликатната и доста смешна ситуация непрекъснато да се озърта назад в опитите си да оправдае именно липсата на въображение, за което стана дума.

Освен горепосочените опасности и слабости, когато става дума за еклекти­зма, редно е да се припомни, че макар и тази дума да е натоварена с предимно отрицателни характеристики, съществува и т.нар. добър еклектизъм. За тази специфична особеност на научната работа говори проф. Иванка Апос­толова в книгата си Полето на метафорите и тъй като проблемът е важен, ще цитирам по-подробно:

В Забележки към статиите, писани през 1949 г., Айнщайн отбелязва: „Забеле­жителен характер има взаимовръзката, съществуваща между науката и те­орията на познанието. Те зависят една от друга. Теорията на познанието без съприкосновение с науката се изражда в празна схема. Науката без теорията на познанието (доколкото това изобщо е мислимо) става примитивна и забър­кана. Обаче, ако философът, занимаващ се с търсене на стройна система, успее да разработи такава система, той веднага започва да интерпретира съдър­жанието на науката в рамките на тази система. Ученият не може да си позволи да отиде толкова далеч в своя стремеж към теоретико-познавателна систе­матика. Той с благодарност приема гносеологическия анализ на понятията, но външните условия, поставени пред опитните факти, не му позволяват пре­комерно да се ограничава с принадлежност към някоя философска система при построяване на понятията. Поради това в очите на последователно мисле­щия философ той изглежда като опортюнист, хвърлящ се от една крайност в друга. Като човек, стремящ се да опише света независимо от акта на възпри­емане, той изглежда реалист. Като човек, смятащ понятията и теориите за свободни (неизведени по логическия път на емпиричните данни) творения на човешкия разум, той изглежда идеалист. Като човек, приемащ своите понятия и теории за обосновани само дотолкова, доколкото позволяват логически да се интерпретират отношенията между сетивните възприятия, той е позити­вист. Той може да изглежда също и платонист, и питагореец, ако смята логиче­ската простота за полезно средство за своите изследвания.[8]

Добрата еклектика в научната работа често подвежда отделни богослови да се противопоставят на емпиричните данни и на научните теории като цяло именно с обвинения за „безпринципност” и в „опити за обобщение”. Всъщност тук имаме различни познавателни полета и методи, които обаче според мо­ето дълбоко убеждение не влизат в непримиримо противоречие помежду си. По-скоро непримиримостта е на повърхността и е най-вече следствие от личните особености и светогледните ориентации на един или друг учен или богослов (философ). Да, истина е, че субективизмът при интерпретацията на понятията е незаобиколим, колкото и да се базира на съществуваща пре­ди това система. Но този субективизъм не е непременно нещо лошо, просто следва да бъде вземан предвид. Не трябва да се забравя, че не съществува ня­какъв „абсолютен субективизъм”, който да няма нищо общо с реалността – по-скоро тук проблемът е в умението за анализ и за интерпретация – едно по същество творческо умение. Богатството и сложността на битието и съответната многопосочност на познанието не позволяват „чиста” реду­кция от какъвто и да било тип – научен, философски, богословски, ако щете, художествен. На практика тук се крие коренната необходимост от интер­дисциплинарна работа, отчитаща спецификите на отделните дисциплини и едновременно с това търсеща, нека го наречем така – общия знаменател, върху който се фундира човешкото знание въобще.

Основен проблем, възникващ при интердисциплинарната работа, е въпро­сът с употребата на понятията, на термините и на концептите. Работата е там, че преносът на значенията на едно понятие от дадена научна сфера в друга лесно може да се компрометира, тъй като целите и методите на раз­личните дисциплини изграждат и отговарят на „собствени”, различни езико­ви конотации и концептуални системи, често като че ли нямащи нищо общо помежду си. Това „нищо общо” обаче е измамно. Ако беше действително така, научните езици нямаше да могат да бъдат валидизирани по никакъв начин, тъй като биха съществували единствено и само ad hoc, а това е абсурд. От­делните понятия се употребяват с различни съдържателни нюанси според спецификата на дискурса – и на друго равнище, според ‘слоя на реалността’, в който, или може би по-правилно – спрямо който, са положени и в който влизат в логически и съдържателни отношения помежду си. Например категории като ‘безкрайност’ и ‘вечност’ имат различни съдържания в богословието, философията, логиката, математиката, физиката и пр. Тези различни съдър­жания обаче не са несъизмерими и напълно разминаващи се. Така че за целта ще се възползвам от принципите на предложения от отец Бернард Лонер­ган метод на аналогичния изоморфизъм (analogical isomorphism) [Lonergan, B. Isomorphism of Thomist and Scientific Thought. Collected works of Bernard Lonergan – Collection, Crowe, F. & Doran, R., Eds. Toronto: University of Toronto Press, Lonergan Research Institute of Regis College, 1988[9]], в който се изследват отношенията между съдържанията на понятията, а не концептите сами по себе си.[10]

Аналогичният изморфизъм предполага две групи термини от две раз­лични концептуални сфери. Той нито потвърждава, нито отрича сход­ството между термините от едната и другата група, а сравнява сходството между мрежата от връзки в едната група с мрежата от връзки в другата. Ако първата група включва термините А и В, а вто­рата P и Q, групата на А и В се счита за изоморфна на групата на P и Q, ако връзката между А и В е сходна на връзката между P и Q. Такъв един изоморфизъм се нарича още аналогия на съотношенията и се концен­трира върху структурното сходство на двете групи термини, изли­зайки извън рамките на техните специфични значения.[11]

По същество, изследвайки тези отношения, изследваме начините на взаимо­действие между дискурсивните полета, от една страна, а от друга, и между „нивата”, или 'слоевете на реалността', които тези дискурсивни полета явя­ват. Така на първо време ще тръгна от разграничаването между светове­те на класическата и на квантовата физика, тъй като те ще ни дадат една 78 Християнство и философия отправна точка при различаването на тези ‘слоеве на реалност’. И тук ще подчертая особено настойчиво, че при разглеждането на проблематиките и съответното изказване на една или друга хипотеза трябва да се помни раз­ликата между личностния характер на богопознанието и свойствата и харак­теристиките на физическите обекти и на техните прояви.

Класическата физика описва вече проявената действителност. Кван­товата теория обосновава съществуването на една по-дълбока и фундаментална реалност – непроявена и нелокална. Квантовата те­ория се доближава плътно до количественото описание на нематери­алните обекти и нелокалните корелации, бих казал – до описанието на Духа, или до чисто квантовата информация, а физиката на квантова­та информация изучава законите на нейното проявяване под формата на локални елементи на реалността, един вид манифестиране на Духа.

Днес квантовата теория трябва да направи само още една малка крачка, при това не теоретическа, а чисто психологическа: да промени малко терминологията си и да обясни на един по-достъпен език резул­татите, които е постигнала. Включително – двойствената природа на всички заобикалящи ни обекти – нелокална (духовна, нетленна) и телесна (материална, тленна). А също – че в основата на класическия свят стои един нелокален квантов източник на реалността, който се намира извън времето и пространството и е нематериален.[12]

Разбира се, когато тук се говори за „Духа”, трябва да сме наясно, че това е метафора, описваща определени измерения или състояния на реалността, и този „дух” в никакъв случай и под никаква форма не бива да се аналогизира с християнското учение за Св. Дух. Независимо от това обаче, за да започнем с последователното описание на проявленията на тези различни ‘слоеве на ре­алност’, споменатото отношение между класическата и квантовата физика е удобно, а, както ще видим по-нататък, и твърде важно. Неговият смисъл най-бързо би могъл да се схване, ако кажем още в началото, че светът, в който човекът впада след изгонването от рая, е ентропиен свят[13], а тъй като раз­бирането за ентропия има важно значение, ще се спра накратко върху нея, за да стане по-лесно разбираемо по-нататъшното ѝ разгръщане във философ­ско-богословския контекст, което предлагам.

Идеята за ентропията е разработена от Лудвиг Болцман. Нейното начало е във времената на индустриалната революция и тръгва от заниманията на учените с пещи и парни машини, които по този начин полагат основите и на термодинамиката.

След години изследвания основополагащите идеи са уточнени, а под­ходът на Болцман бележи връхната точка в този процес. Неговият вариант на ентропията, стегнато изразен от уравнението на над­гробния му камък (S=k log W, б.м., М.К.), използва статистически ар­гументи, за да даде връзка между огромното количество отделни съставни елементи, изграждащи една физическа система, и общите свойства, които системата притежава.[14]

Ентропията, на първо място, е мярка за количеството безпорядък в една фи­зическа система. Склонността на физическите системи да се развиват към състояния с по-висока ентропия е известна като втори закон на термоди­намиката (първият е законът за запазването на енергията).[15]

Важно е да се каже също, че вторият закон е производен: той е следствие от вероятност­ни съображения, приложени към законите за движението на Нютон. А тъй като тези закони не притежават ориентация във времето или, казано по- друг начин – те са симетрични, следва, че ентропията ще нараства не само от минало към бъдеще, но и обратно.[16]

На пръв поглед това изглежда абсурд­но и то наистина е такова, ако изхождаме от нашето интуитивно разбиране за времето и за процесите в него.

Това е основният урок. Той гласи, че ентропийната стрела на времето има две остриета. От всеки един момент стрелата на увеличаването на ентропията сочи към бъдещето и към миналото. Затова предлага­нето на ентропията като обяснение за еднопосочната стрела на из­питваното време е толкова неуместно.[17]

За да се разбере парадоксът, възникващ при опита за осмисляне на ентропи­ята посредством симетричните физически закони, необходимо е да се имат предвид още поне две неща – енергията и гравитацията. Например всяка фор­ма на живот представлява физическа система с изключително ниска ентро­пия, т.е. тя е изключително малко вероятна система. Отношението между такава система и енергията, най-общо казано, се състои в това, че всяка фор­ма на живот представлява „нещо като канал, който поема енергия с ниска ен­тропия и изхвърля енергия с висока ентропия”.[18]

Но откъде и как въобще са се появили самите условия за възникване на биологичен живот. Чисто статис­тическата вероятност е толкова малка, че просто няма как да бъде включена като аргумент за каквото и да било. Тоест, ако животът е просто статисти­ческа случайност, това няма как да бъде отговор на породените вече въпроси, а само и единствено изместване на границата на самото питане, доколкото статистиката борави така или иначе с вече съществуващи обекти.

Нашите най-точни теории за произхода на вселената – най-точните ни космологични теории – ни показват, че когато вселената е била на възраст две минути, тя е била изпълнена с почти еднороден горещ газ, състоящ се от приблизително 74 процента водород, 25 процента хелий и малки количества деутерий и литий. Основният момент е, че този газ, изпълващ вселената, е имал извънредно ниска ентропия. Големият взрив е дал начало на вселената в състояние с ниска ентропия и това състояние, изглежда, е източникът на реда, който наблюдаваме в мо­мента. С други думи, сегашният ред е космологичен реликт.[19]

Ниската ентропия на тази първоначална вселена може да бъде обяснена само ако се вземе предвид, че в състояние с такава висока плътност гравитация­та играе много важна роля. В този случай групираността, а не еднородност­та е нормата. Тук има една особеност и тя се състои в това, че при образу­ването на ред обикновено се образува и безпорядък, който го компенсира с излишък. Балансът на ентропията никога не излиза на червено. Това е едно от следствията на втория закон. Казано най-общо, когато гравитацията проявява мощта си докрай, тя става най-ефективният източник на ентро­пия в познатата ни вселена. Следователно окончателният източник на по­рядък, на ниска ентропия трябва да е самият Голям взрив.[20]

И така, в крайна сметка действително излиза, че условията при раждане­то на вселената са критични за задаването на посоката на стрелата на времето.

Бъдещето наистина е посоката на увеличаване на ентропията. Стре­лата на времето – фактът, че нещата започват по този начин и за­вършват по онзи, но никога не започват по онзи и не завършват по този – е започнала своя полет във високоподреденото, нискоентропий­но състояние на вселената при нейното раждане.[21]

Тук отново трябва да се напомни: от вероятностна гледна точка много по-приемливо е всичко, което откриваме във видимата Вселена, да се е по­явило от рядко, но понякога възможно статистическо отклонение от пъл­ния безпорядък, отколкото бавно да е възникнало от още по-невероятната подредена и с изключително ниска ентропия начална точка, изисквана от Го­лемия взрив. Същината на този проблем обаче се състои във факта, че ако се приеме статистическата случайност като причина за възникването на реда, това веднага поставя под въпрос самите закони на физиката. Тогава загадката е да обясним как вселената е започнала в такава невероятна ви­сокоподредена конфигурация. Това е въпросът, към който сочи стрелата на времето.[22]

 

Марио Коев е роден на 07.03.1966 г. в София. Учил е в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Публикувал е стихове, разкази и статии в печата, както и книгите Quasi (2002) и Ком­панията на паяците (2007).

 

[1] Табаков, Мартин. Некласическа логика и некласическа наука. – В: Логика и наука, ВТ: Св. св. Кирил и Мето­дий, 2008, с. 41-42.

[2] Соловьов, Владимир. Кратка повест за антихриста. – В: Кратка повест за антихриста. Три речи в памет на Достоевски. ВТ: Св. св. Кирил и Методий, 1994, превод Надка Ангелова, с. 24.

[3] Дьо Сент-Екзюпери, Антоан. Писмо до генерал Шамб. – Във: Военни записки. С.: Аполон, 1995, превод Кон­станца Дянкова.

[4] „Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене”.

[5] Луис, К. С. Отвъд човека. С.: Нов човек, 1997, превод Кристина Мишева, с. 54-55.

[6] AVIS, Paul, God and The Creative Imagination. Metaphor, Symbol and Myth in Religion and Theology, Routledge Ltd is a Taylor & Francis Group company, 1999, p. 4.

[7] Ленокс, Джон. Погребала ли е науката Бога? Критичен анализ на съвременни мисловни схеми. София-Мос­ква, PENSOFT, 2005, превод Юлиана Балканджиева, с. 11.

[8] Апостолова, Иванка. Полето на метафорите. С.: НБУ, с. 20-21.

[9] Цит. по Танев, Стоян. Ти, Който си навсякъде и всичко изпълваш. Същност и енергия в православното богословие и във физиката. С.: Св. Климент Охридски, 2013, с. 248-249.

[10] Tanev, Stoyan, Essence and Energy: An Exploration in Orthodox Theology and Physics. – В: Logos: A Journal of Eastern Christian Studies, Vol. 50 (2009) Nos. 1–2, pp. 89–153.

[11] Танев, Стоян, цит. съч.

[12] Доронин, С. Квантовата магия. С.: Изток-Запад, 2011, превод Яна Загорчинова, с. 23.

[13] 13 Eftimov, Tinko, The epistemological lessons from the development of 20th century physics (Лекция на проф. д-р Тинко Ефтимов от Физическия факултет на Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски” на кон­ференцията „Православното богословие и науките”, Оряховица, 2011. Б.а.).

[14] Грийн, Брайън. Тъканта на Космоса. Пространство, време и текстура на реалността. С.: Изток-Запад, 2005, превод Боян Брезински, с. 205.  

[15] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 209, 212.

[16] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 217.

[17] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 218.

[18] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 231.

[19] Грийн, Брайън, цит. съч., с 232.

[20] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 234-235.

[21] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 237.

[22] Грийн, Брайън, цит. съч., с. 238.