Три библейски аргумента за книжовната свобода

Мартин Осиковски (р. 1978 г., София) е бакалавър по философия (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2002 г.), магистър по медиевистика (Централноевропейски университет – Будапеща, 2003 г.) и доктор по исто­рия и теория на културата (Софийски университет „Св. Климент Охрид­ски”, 2009 г.). Специализирал е в Хайделбергския университет „Рупрехт Карл”, Ориъл Колидж (Оксфорд) и в Департамента по история на Хелзинкския уни­верситет. Преподавател в департамент „История” на Нов български уни­верситет и в катедра „История и теория на културата” на Софийския уни­верситет. Изследователските му интереси са насочени към историята на късносредновековната и ранномодерната политическа философия. Повече информация и връзка с автора: www.micrologus.eu.

 

Увод

 

За да покаже какво „изобщо трябва да се мисли за четенето на книги от вся­какъв вид”[1] и оттук – да се противопостави на потискането на книжовната свобода със средствата на предпубликационната цензура, големият защит­ник на свободния печат Джон Милтън (1608–1674) най-напред се обръща към примерите на

 

Моисей, Даниил и Павел, които били изключително вещи в знанието на египтяните, халдейците и гърците, което вероятно е било не­възможно без четене на всякакви видове книги; особено що се отнася до Павел, който не намерил за скверно да вмъкне в Св. писание изрече­ния от трима гръцки поети, сред тях и един трагик. [2]

 

Първият пример препраща към добре познатата история на Моисеевото дет­ство, описана в Изх. 1-2, и нейното припомняне в Деян. 7:20-22[3]; вторият – към аналогичен епизод в детството на св. прор. Даниил[4]; що се отнася до св. ап. Па­вел, Милтън най-вероятно има предвид няколко добре известни новозаветни места, в които апостолът открито цитира езически автори[5]. Съвкупно тези три библейски аргумента против цензурата, изглежда, могат да се обобщят схематично така: (1) старозаветната и новозаветната история ясно свиде­телстват, че да се четат всякакви книги е позволено и дори полезно – така са постъпвали и пророците, и апостолите; (2) предпубликационната цензура огра­ничава книжовната свобода, която е необходима за четене на всякакви книги; (3) следователно цензурата е вредна и недопустима от библейска гледна точка.

В настоящата статия бих искал да разгледам предисторията на тази изход­на точка в библейската аргументация на Милтъновата Ареопагитика. Мисля, че това ще позволи добавянето на интересни нюанси към добре известното противопоставяне на „традиционни” и „революционни” прочити на негова­та реч в защита на свободния печат от 1644 г.[6]

 

Св. Беда Достопочтени

 

Напълно разбираемо е, че Милтън намира за излишно „да се задълбочава”[7], т.е. да разгърне в подробности тези три много устойчиви общи места по темата за свободата на четенето. Впрочем, събрани на едно място, в такъв смисъл за пър­ви път те се появяват в алегорическото тълкуване на св. Беда към разказа за Саул и Ионатан в I Царств. 14 (716-7 г.)[8]. Става въпрос за следната история: след битка с филистимците Саул „безразсъдно заклева” народа си да не приема никаква хра­на, докато на враговете не бъде отмъстено; Сауловият син Ионатан нарушава тази забрана и вкусва див мед, открит на горска поляна. След като яде от меда, очите му „светват”, но той е упрекнат заради проявеното своеволие. Ионатан отговаря, че решението на баща му е „смутило земята” и че ако на хората бъде разрешено да ядат от плячката си, силите им ще укрепнат – както се е случило и с неговите очи.[9] Беда разбира тази история за „властта на земния цар” като але­гория за властта на „духовния учител”. Най-напред, отбелязва той, Саул смущава народа, като налага „пълна забрана” за приемане на всякаква храна – „частичната забрана” би била по-подходяща. Наистина, когато някой реши да се обърне един­ствено към „небесни дела”, „земните грижи” започват да потискат сърцето; в този смисъл и Господ предупреждава, че „новото вино” (т.е. душата) не бива да се носи в „стари мехове” (т.е. в напълно немощно и изхабено тяло). По подобен начин и учителят, който напълно забранява да се четат нехристиянски писания, „сму­щава проницателността на четящите”, защото не им позволява да се доберат до многообразните ползи, които се съдържат в такива четива. Ако този подход беше правилен, нито „Моисей и Даниил щяха да понесат да изучат мъдростта и съчиненията на египтяните и халдейците, от чиито суеверия и разгул иначе се ужасявали”, нито „самият учител на езичниците щеше да разпространява сти­ховете на езически поети с писанията и изказванията си”. Разбира се, езически­те текстове следва да се четат предпазливо: те приличат на розови цветове с остри бодли; на пчели, които носят сладост в устата си, но таят отрова в зад­ната част на тялото си. Ето защо по правило е по-безопасно да се търси съвет в „апостолските страници, а не в платоническите”. Но очите на Ионатан все пак „светват” – „просветлени са”, illuminati sunt – а това несъмнено означава, че „за учените и учителите в Църквата” четенето на езическите писания не може да е вредно. Ако „християнският народ” познава „сектите и ученията на езичниците”, той „по-уверено ще разобличава и ще се присмива на заблужденията им и много по-отдадено ще въздава радост за чистотата на собствената си вяра”.[10]

 

Би могло да се каже, че в този вид коментарът на св. Беда към трите Милтъ­нови примера заляга дълбоко в западноевропейската канонично-правна тради­ция и оттук – добива меродавност по темата за книжовната свобода изобщо. Когато Милтън се обръща към Моисей, Даниил и Павел, следователно той е съз­вучен с една устойчива и продължителна употреба на тези библейски места специално по темата за свободата на писателите, читателите и техните книги – собственото бойно поле на Ареопагитика.[11] И все пак това е само едно външно тематично съзвучие, в оформянето на което Милтън със сигурност не изхожда от средновековните библейски коментари и тяхната канонич­но-правна рецепция; за него по-същественото е, че въпросът за четенето на езически съчинения „вълнувал и понякога противопоставял древните учите­ли” – по-голямата част от които, разбира се, заедно с Ареопагитика утвържда­ват, че „да се четат всякакви книги е както законно, така и полезно”[12]. Това об­ръщане на погледа в по-голяма историческа дълбочина позволява да се разкрие интересният маршрут, който трите Милтънови примера изминават, преди да се съберат на едно място в коментара на св. Беда, а оттам – и да поемат към различните си употреби по темата за книжовната свобода по-късно.[13]

 

Юдейски мислители

 

Изходните координати на този маршрут се задават, изглежда, още от ели­нистическите юдейски мислители от късноантичния период и специално във връзка с темата за Моисей и езичниците. Според александриеца Арис­тобул (Аристовул[14]) например, най-ранния от познатите юдейски философи (II в. пр.Хр.), гръцките философи били „възхитени от мъдростта и божест­вения дух” на Моисей и „заимствали” от него твърде много в желанието си да се радват на подобно възхищение.[15] Сред тези гръцки последователи на старозаветния пророк Аристобул посочва най-напред Платон, който несъм­нено познавал Моисеевия закон и обследвал внимателно всички подробности, които се съдържат в него; Питагор пък, „след като заел множество неща от нашите предания, намерил място за тях в собственото си учение”[16]. Заедно със Сократ, Питагор и Платон се придържали именно към Моисей, като ут­върждавали, че „чуват Божия глас, докато наблюдават устройството на вселената – създадена от Бога и постоянно удържана от Него”[17]. По същия начин, неизменно по стъпките на Моисей, говорели и много гръцки поети: така за Орфей и Арат всичко в света се управлява от Божията сила[18]; а Омир и Хезиод, „които се вдъхновявали от нашите книги”, ясно свидетелстват за светостта на Шабата – деня, който увенчава Сътворението и превръща седмѝцата във вътрешен закон на цялата нежива и жива природа[19].

 

Значима промяна в гледната точка по тази тема настъпва при другия голям късноантичен юдейски мислител – Филон от Александрия (ок. 15–10 г. пр.Хр. – 45–50 г. сл.Хр.): ако за Аристобул Моисей е далечен вдъхновител на езически философи, то у Филон той се оказва техен много талантлив ученик, отличник в школа, устроена по класически образец, и изобщо – дете чудо. Това пролича­ва още от ранните му детски години: той престанал да се нуждае от кърма по-рано от очакваното; на външен вид бил „благороден и изискан” – до така­ва степен, че фараоновата дъщеря по „изкуствен начин” разширила утроба­та си, за да убеди всички, че Моисей е истинско, а не доведено дете. Младежът получил царски грижи и въпреки че възпитателите му не го ограничавали в нищо, той не се интересувал от спорт и забавления, а „задълбочено и отда­дено” се посветил на „слушане и наблюдаване” полезното за душата. Сякаш виждайки, че детето носи необичайна дарба, от различни места „незабавно” пристигнали учители – някои от провинции, съседни на Египет, други, при­зовани от Гърция с обещания за висока отплата. Но за много кратко време ученикът надминал учителите си и започнал да им поставя проблеми, които те не били в състояние да разрешат. И така, точно както учениците с добре развити и гъвкави тела бързо освобождават учителите си по гимнастика в гимназиона, Моисей престанал да се нуждае от по-нататъшно обучение. Меж­дувременно той овладял халдейската астрология, с помощта на египтяните изучил аритметиката, геометрията и музиката, както и египетската фило­софия, а от гърците получил подготовка по „останалите учебни предмети” – т.е. граматика, реторика, логика и астрономия.[20]

 

След като обаче отраснал и достигнал върха на славата като сигурен наслед­ник на властта на фараона, Моисей решил, че египетските блага са „измамни”, и пожелал да се завърне към „учението и просветата”, παιδείαν, на собствения си народ и предци.[21] Но как в такъв случай да се оцени ролята, която изпълнява езическото му образование? Филон отговаря на този въпрос, като разгръща алегорически старозаветната „история на прислужницата” – на египтянка­та Агар, слугиня на Авраамовата съпруга Сарра, която заченала от Авраам по изрично указание на безплодната му по това време съпруга.[22] Сарра, смята Фи­лон, олицетворява „управляващото единоначалие”, ἀρχή, на човека – пълнота­та на неговата добродетел, ἀρετή[23]; нейното поколение – това са честното слово, чистите намерения и похвалните дела[24]. Но точно както Сарра не успява да зачене от Авраам преди Агар, така и ние сме неспособни да имаме поколение с добродетелта, преди да сме били с нейната „прислужница”, θεραπαινίς – „учи­лищното образование”, τὰ ἐγκύκλια. Ето защо неговата роля е подготвител­на или пропедевтична: тъй както къщите имат външни врати преди вът­решните, а градовете – предградия, които водят към вътрешността, така и училищното образование предшества добродетелта – пътят на едното води към другото.[25] Така е и при Саррината слугиня Агар: раждайки Измаил, тя, изглежда, подготвя Авраамовия дом за раждането на Исаак от Сарра по-късно.

 

Апологети

 

Тези две контрастни гледни точки към живота на Моисей, според които той се оказва ту древен първоучител на езическите философи (Аристобул), ту техен ученик (Филон), залягат в основата на раннохристия столетие Аристобуловата линия недвусмислено (и разбираемо) доминира – при това с видимо изостряне на антиезическия тон. За св. Юстин Мъченик (90/100–165 г.) например характерно за гръцките философи е, че те познават старозаветните пророци, но „не разбират правилно казаното от тях” и ги „имитират (ἐμιμήσαντο) като заблудени хора”[26]. Точно по този начин Платон „заема” от Моисей схващането си, че Бог е създал Вселената от „безформена материя”, както и цялото „физиологично обсъждане на Божия Син” в Тимей.[27] В този смисъл християните и езичниците често мислят еднакво, но „не защо­то ние поддържаме техните мнения, а защото те говорят, като имитират нашите”[28]. В същата посока разсъждава и Тациан Сириец (120–180 г.): подроб­ното сравнение между Моисей и Омир недвусмислено доказва, че „нашата фи­лософия” е по-стара от „елинските школски занимания”, а гърците „по непри­знателен начин” (οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν) са „черпили ученията на Моисей направо от извора”[29]. Така е и у Тертулиан (160–225 г.), който пита: „Кой от техните поети, кой от софистите им не е пил от извора на пророците? Тук именно фи­лософите утолявали жаждата на ума си”, но заради присъщото си любопит­ство, curiositas, „нито вярвали, нито разбирали достатъчно”[30]. С една дума: между християнските и езическите автори са налице значителни съвпадения вследствие на „плагиатство”[31] от страна на последните – обстоятелство, което косвено оправдава четенето на езически текстове.

 

В духа на Филоновия подход обаче такива текстове могат да са не само допусти­ми, но и полезни. Любопитни податки към това се съдържат още в най-стария запазен библейски коментар изобщо – изложението на св. Иполит Римски към св. прор. Даниил (ок. 202/4 г.). Като коментира самото начало на старозаветната книга, залегнало в основата на втория Милтънов пример, Иполит подчертава значимостта на халдейската астрология, която, изглежда, младият Даниил изу­чавал в двора на Навуходоносор. Благодарение именно на астрологическата си подготовка, „халдеецът Беродах, вавилонски цар”, разпознал „личбата”, която Бог дал на иудейския цар Иезекия, обръщайки хода на небесните тела; Беродах почел Иезекия с писма и дарове, защото разбрал истинската причина за промя­ната в движението на слънцето и луната, чиято точна траектория по-рано той бил изчислил. По същия начин – т.е. „астрологически” подготвени – и източ­ните мъдреци, μάγους, отдали почит на Рождество, след като наблюдавали но­вата звезда на небосвода.[32] Тази частична „симфонѝя” на езическа образованост и евангелско учение, както е известно, достига разцвет при александрийските отци в края на второто и началото на третото столетие. Най-добре това е изразено може би у Ориген (ок. 235 г.), според когото от гръцките философи „с изобретателност”, ποιητικῶς, трябва да се приемат всички онези неща, които нското разгръща­не на първия от трите Милтънови примера. При апологетите от второто могат да послужат за „школски познания или подготовка”, ἐγκύκλια μαθήματα ἣ προπαιδεύματα, в християнската вяра; тъй както за учениците на философите геометрията, музиката, граматиката, реториката и астрономията са „по­мощници”, συνέριθοι, на философията, така и самата философия е един вид „по­мощник” на вярата – или нейна „прислужница”, казано на езика на Филон от Алек­сандрия, а защо не и „слугиня”, казано с устойчивата средновековна метафора, описваща отношението между философия и теология.[33]

 

Св. Василий Велики, св. Григорий Нисийски, бл. Йероним

 

Върху здравата основа на тази плодоносна почва през следващото столетие и трите изходни библейски примера на Милтън в Ареопагитика вече узряват в пълнота. Най-напред тук следва да се посочи известното „Слово към под­растващите за ползата от писанията на елините” на св. Василий Велики (ок. 360/5?) – което самият Милтън несъмнено ползва в Ареопагитика и което, както традиционно се смята, е един от неговите непосредствени извори в случая.[34] Между „двете учения”, това на християните и това на езичници­те, пише св. Василий, има „някакво подобие”, τιϛ οἰκειότιϛ, което се вижда ясно при сравняване на „двата вида образование”, τῶν παιδεύσεων, с плодно дърво: собствена добродетел на дървото е да ражда плодове, но освен тях то носи и „красивата дреха” на листака, която се вее по клоните му; по същия начин и „първородният плод” на душата е истината, която обаче често е обгърната в „нелишена от изящество”, οὐκ ἄχαρί, „външна мъдрост”, θύραθεν σοφίαν – т.е. в книжовното наследство на елините езичници.[35] Именно затова в Писанието се казва, че Моисей, който в мъдростта се извисява над всички други, първо се „упражнявал”, ἐγγυμνασάμενοϛ, в знанията на египтяните и чак след това пристъпил към „съзерцание на Съществуващия”, θεορία τοῦ Ὄντοϛ. В по-късно време неговия пример последвал и „мъдрият Даниил”, който най-напред изу­чил халдейската мъдрост във Вавилон, а после се захванал с „божествените поучения”, τῶν θείων παιδευμάτων.[36] Ето защо в писанията на езичниците се крие много полза. Разбира се, те не бива да се четат безразборно: нужно е да се подбират само онези места, които възхваляват добродетелта и осъждат порока. Младите читатели трябва да подхождат към тези автори по приме­ра на пчелите: тъй както само пчелата е способна да получи мед от цветята, които за останалите живи същества носят единствено наслада с външния вид и аромата си, така и добре подготвеният читател следва да извлече от езическите автори не само онова, което е „сладостно и приятно”, но и оно­ва, което „носи полза за душите”.[37] Макар да е вярно, че „като християни ние несъмнено ще получим всички тези неща по-пълноценно от собствените си писания”, придобиването на една „груба представа” за това какво е доброде­телта според езичниците няма да навреди. Това само ще допринесе за „увели­ чаването на знанията от всякакъв вид” – точно както при „могъщите реки”, които се захранват от множество извори, или при паричното богатство, което се натрупва чрез „добавянето на малко към малко”.[38]

 

Може би най-красивото алегорическо разгръщане на тази идея – специално въз основа на историята на Моисеевото детство – е дело на по-малкия брат на св. Василий, св. Григорий Нисийски, в За живота на Моисей (нач. 390-те). Отвъд историята (ἱστορία) с новороденото, което двамата родители се опитват да спасят от сигурна смърт, като го полагат в плетено кошче край речния бряг, смята св. Григорий, се крие дълбок духовен смисъл (διάνοια).[39] Така кошче­то, изработено от различни материали, съответства на образованието по различни дисциплини (παίδευσις), които го пренасят върху вълните на живо­та.[40] Благодарение на това малкото не е отнесено на голямо разстояние от родителите си, а безопасно достига твърдината на речния бряг – т.е. сигурно място „далеч от бурните води на живота” (τῶν κυμάτων τοῦ βίου).[41] За бездет­ната дъщеря на фараона, която спасява малкия Моисей, правилно следва да се мисли като за „езическата философия” (ἔξωθεν φιλοσοφίαν)[42]; за нея Писанието изрично се застъпва и посочва, че „тя не бива да се отхвърля преди дости­гане на зрелостта”. Това „светско образование” (ἔξωθεν παίδευσις) обаче има съвършено безплодна утроба (ἄγονος) – макар винаги да преживява родилни мъки, то никога не ражда потомство; затова и онези, които се осланят един­ствено на безплодната му мъдрост, неизменно „помятат” (ἀμβλίσκονται) и остават бездетни – защото не достигат „светлината на знанието за Бога” (φῶς τῆς θεογνοσίας).[43] Моисей, напротив, живее дълго време при своята прин­цеса, почитан е като неин син и се възползва от това, но същевременно не се разделя от истинската си майка, която го откърмва и винаги остава край него. Тази алегория ни учи, пише св. Григорий, че езическата мъдрост има мяс­то в образованието – стига само ученикът да „не се откъсва от църковната кърма” (τῆς ἐκκλεσίας γάλακτος), т.е. от „законите и обичаите на Църквата” (τὰ νόμιμά τε καὶ τὰ ἔθη), чрез които душата се „храни и укрепва и получава не­обходимите средства, за да се възвиси”.[44]

 

Все по същото време темата за допустимостта на езическите писания е из­ведена на преден план в два кратки текста на бл. Йероним: Коментар към Тит (ок. 385 г.) и 70-о писмо, „До Магнус, оратор от Рим” (ок. 397 г.). Тук фокусът вече попада изцяло върху употребата на езически текстове у самия св. ап. Павел – третия Милтънов пример в Ареопагитика, с което светоотеческият кръг на „древните учители”, към които Милтън се изначално обръща, изглеж­да, се затваря. Специално в коментара си към Тит. 1:12-14 Йероним отбелязва, че „не е чудно” (mirum), че „с оглед на изгодата на момента” (pro opportunitate temporis) апостолът ползва стиховете на поети езичници; той обаче винаги го прави, като съзнателно ги видоизменя или вади от прекия им контекст (abutatur).[45] Така например известният надпис „Незнайному Богу” върху ези­ческия жертвеник, посочен от него в Деян. 17:23, всъщност гласи: „На богове­те на Европа, Азия и Африка, на незнайните и чуждоземни богове”.[46] Като об­ръща израза в единствено число и заема само част от него, Павел всъщност учи атиняните на истинния Бог, Когото той познава, а те – не; нещо подоб­но се случва и когато апостолът цитира стихове на езически поети: той ги изважда от прекия им контекст и по този начин изразява одобрение не към цялостните творби, а само към съответния кратък стих – не за да изтъква достойнствата на самия стих, а за да го използва съобразно случая. Йероним не вижда в това нищо укоримо, защото според него по подобен начин и пче­лите „събират мед от най-различни цветя на едно място в съседстващите килийки на пчелната пита”[47]. Всъщност изобщо не съществува причина, по­ради която езическите писания да бъдат отхвърлени безостатъчно: даже най-страшният престъпник понякога върши добри дела – това, че те могат да се сочат за пример, не означава, че извършените от него злодеяния също получават одобрение; така и истините, които езичниците понякога изказ­ват, могат да се приемат, без това да пречи на осъждането на заблуждения­та им.[48] „Почти всички” техни писания, пише Йероним по-късно в 70-о писмо, в действителност са „изключително богати на ученост и вещина” (eruditionis doctrinaeque plenissimi).[49] За ползотворното им четене е нужно единствено да се следва старозаветната разпоредба за жената пленница: тя може да ста­не законна съпруга някому чак след като „остриже главата и изреже нокти­те си”. Така и от езическите писания трябва само да се „остриже и изреже” всичко „мъртво” – техните „коса, вежди и нокти”, т.е. „идолопоклонството, плътските удоволствия, заблужденията и сластолюбието”; тогава те ста­ват чисти и неопетнени и „нима ще е чудно, че аз също, възхищавайки се на красотата на фигурата и на изяществото на сладкодумието на светската философия, която е моя пленница и прислужница, желая да я направя истинс­ка израилтянка?”[50]. Напълно в този дух и в същата година, в която Йероним пише това 70-о писмо, в големия църковен пътеводител на Запада от края на четвъртото и началото на петото столетие – За християнското учение – бл. Августин, макар и съвсем накратко, вече отбелязва:

 

[У]ченията на езичниците съдържат не само лъжовни и суеверни из­мислици и тежък товар от празни усилия, които всеки от нас, който излиза от езическата общност под Христовото водачество, трябва да избягва, но също и свободни изкуства (liberales disciplinas), които са пригодни за работа с истината и съдържат разнообразни предписания от изключителна полза за нравите; понякога сред тях се откриват и някои истини за почитането даже на единия Бог.[51]

 

Тези находки могат да се оприличат на злато и сребро, които езическите автори не са създали сами, а са добили като скъпоценни метали от рудодо­бивните мини на Божието провидение, разпръснати навсякъде по земята. Езичниците „по извратен и оскърбителен начин” (perverse atque iniuriose) „зло­употребили” (abutuntur) с тях в услуга на своите демони; дълг на всеки хрис­тиянин е, като прекъсне общението си с тях, да им „отнеме” (auferre) тези скъпоценности и да ги приложи за „справедлива употреба за проповядване на Евангелието”. Така и израилтяните някога „обрали” златни и сребърни скъпо­ценности и дрехи от египтяните по Божия заръка, подготвяйки се да напус­нат египетската земя.[52] Мнозина от „нашите верни”, т.е. сред латинските църковни писатели, пише Августин, са постъпвали по този начин – сред тях „най-привлекателният учител и блажен мъченик Киприян”, а сред гръцките автори примерите са „неизброими”. Общият прототип в случая, разбира се, отново е: „най-верният Божи слуга Моисей, за когото е писано, че бил обучен (eruditus) във всичката мъдрост египетска”[53].

 

Заключение

 

Добре известно е, че при формулирането на трите си библейски примера Мил­тън най-вероятно се опира на Словото към подрастващите на св. Василий (както вече беше отбелязано) и – специално що се отнася до цитатите от езически поети у св. ап. Павел – на по-късната Църковна история на Сократ Схоластик (ок. 439/50?).[54] Действително, доколкото Милтън изрично цитира и двата текста (макар и в друга връзка) в същия раздел на Ареопагитика, с основание може да се предположи, че именно те са неговият непосредствен извор в случая.[55] Отвъд тази скрита микропрепратка обаче, както беше по­казано, се крие един внушителен по своя исторически обхват и обем, много жив раннохристиянски дебат за свободата на четенето изобщо. Именно оттук триадата „Моисей-Даниил-Павел” поема към автори като св. Беда, а чрез тях – и към устойчивата си употреба по темата за книжовната свобода по-късно – включително у Милтън. Нещо повече: големият идеал на Ареопаги­тика за събирачеството на „разкъсаната истина” парче по парче чрез „при­бавяне на истина към истина” и „отделяне на плявата от зърното, на доб­рите риби от лошите”[56] в някаква степен може да се разглежда като далечно ехо на именно този раннохристиянски маршрут, който извървяват трите Милтънови примера – далеч преди да се превърнат в добре познати, устойчи­ви общи места по темата за свободата на книгите.

 

[1] Джон Милтън, За образованието. Ареопагитика. Прев. Мартин Осиковски. София: Лист, 2020, с. 61 (ната­тък: Милтън, За образованието. Ареопагитика).

[2] Ibid., 62.

[3] Деян. 7:20-22: „В това време се роди Моисей, които беше Богу мил. Три месеца го отглеждаха в бащиния му дом. А когато беше хвърлен, прибра го фараоновата дъщеря и си го отхрани като син. И научен биде Моисей на всичката мъдрост египетска, и беше силен на думи и дела” (всички библейски цитати нататък в текста следват българския синодален превод).

[4] Дан. 1:1-6: „В третата година от царуването на иудейския цар Иоакима дигна се вавилонският цар Навуходоносор против Иерусалим и го обсади. И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тия съдове в съкровищницата на своя бог. И каза царят на Асфеназа, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род, момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци наглед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език. И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпитават три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя. Между тях бяха от Иудините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария”.

[5] Става въпрос за (1) Деян. 17:28: „защото ние чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: „Негов сме и род”; (2) I Кор. 15:33: „Не се лъжете: лоши беседи развалят добрите нрави”; (3) и Тит. 1:12: „Защото има мнозина и непокорни, празнословци и измамници [...]. Един от тях, прорицател техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси”, кои­то съдържат цитати съотв. от (1) Арат от Соли, (2) Еврипид/Менандър и (3) Епименид; вж. Милтън, За образованието. Ареопагитика, стр. 62, бел. 71; Ronald Hock, „Paul and Graeco-Roman Education”, in Paul in the Greco-Roman World, ed. J. Paul Sampley (Harrisburg, PА: Trinity Press International, 2003), 198-227.

[6] Вж. напр. изчерпателните обзори в: William Kolbrener, Milton’s Warring Angels: A Study of Critical Engagements (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 15-27; Thomas Fulton, „Areopagitica and the Roots of Liberal Epistemology”, English Literary Renaissance 34 (2004): 42-46; Markus Klinge, „The Grotesque in Areopagitica”, Milton Studies 45 (2006): 83- 85; Ben LaBreche, „Areopagitica” аnd the Limits of Pluralism”, Milton Studies 54 (2013): 143-150; Alison Chapman, Courts, Jurisdictions, and Law in John Milton and His Contemporaries (Chicago, London: University of Chicago Press, 2020), 50-52.

[7] Милтън, За образованието. Ареопагитика, 62.

[8] Вж. напр. George Brown, A Companion to Bede (Woodbridge, UK; Rochester, NY: Boydell Press, 2009), 47-48; Scott DeGregorio, „Bede and the Old Testament”, in The Cambridge Companion to Bede, ed. Scott DeGregorio (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 129-132.

[9] I Царств. 14:24-30.

[10] In Samuelem prophetam allegorica expositio II, 9; Patrologiae cursus completus, series Latina, ed. J.-P. Migne, vol. 91, 589D-590B (нататък: MPL; съотв. MPG за series Graeca).

[11] Вж. Мартин Осиковски, „Свободата на словото и нейният мрачен средновековен „затвор”. Тома от Ак­вино, Йохан Ройхлин”, в Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев, съст. свещ. Сава Кокудев, Мартин Осиковски (София: Комунитас: 2016), 256-258.

[12] Милтън, За образованието. Ареопагитика, 62.

[13] Относно раннохристиянската история на споровете за това доколко четенето на езически съчинения е допустимо, вкл. в големи подробности за част от авторите, разгледани нататък, вж. най-вече Karl Sandnes, The Challenge of Homer: School, Pagan Poets and Early Christianity (London: T & T Clark, 2009) (нататък: Sandnes, Homer) и Arthur Droge, Homer or Moses? Early Christian Interpretations of the History of Culture (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1989).

[14] Вж. II Мак. 1:10.

[15] Carl Holladay, ed., Fragments from Hellenistic Jewish Authors, vol. 3, Aristobulus (Chico: Scholars Press, 1983), 136.

[16] Ibid., 155.

[17]  Ibid., 162.

[18] Ibid., 164; 170.

[19] Ibid., 188.

[20] De vita Mosis I, 5 (Loeb Classical Library 289 [нататък: LCL], pp. 284-289).

[21] Ibid. (p. 292).

[22] Вж. Бит. 16:1-4; подробно вж. напр. в Олег Георгиев, Свободните изкуства и Средновековието. Знаковата природа на изкуствата (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009), 127-138. (Изходна точка в известния роман на Маргарет Атууд Разказът на прислужницата от 1985 г. е аналогичната история на Яков, Рахил и Вала, описана в Бит. 30:1-5; за разлика от Сарра, Рахил изрично указва на Вала да „роди на скута ми, та и аз да имам деца от нея” – ключов момент в сюжета на „неоконсервативната дистопия” на Атууд.)

[23] De congressu quaerendae eruditionis gratia I (LCL 261, p. 458).

[24] Ibid. (p. 460).

[25] Ibid. (p. 462).

[26] Apologia prima 54 (MPG 6, 409A).

[27] Ibid., 59 (416B-C); 60 (417A).

[28] Ibid., 60 (420B).

[29] Oratio adversus Graecos 31 (MPG 6, 868C-869A); 40 (884B).

[30] Apologeticus adversus gentes pro Christianis 47 (MPL 1, 582A).

[31] Изразът е на Sandnes, Homer, 88.

[32] T. C. Schmidt, trans., Hippolytus of Rome: Commentary on Daniel and Chronicon (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2022), 33-5.

[33] Epistula ad Gregorium Thaumaturgum; цит. по Sandnes, Homer, 144.

[34] Ernest Sirluck, ed., Complete Prose Works of John Milton, vol. 2, 1643-1648 (New Haven, London: Yale University Press, Oxford University Press, 1959), 508 (n. 75) (нататък: Sirluck, Prose Works, vol. 2).

[35] Ad adolescentes 3 (LCL 270, pp. 384-386).

[36] Ibid.

[37] Ibid., 4 (p. 390).

[38] Ibid., 10 (pp. 428-430); що се отнася до монашеския живот обаче, нещата стоят различно, вж. напр. Kapriev, Georgi. „Intellektuelle und körperliche Arbeit in der byzantinischen Mönchstradition”, in Geistige und körperliche Arbeit im Mittelalter, ed. Günther Mensching, Alia Mensching-Estakhr (Würzburg: Königshausen & Neumann), 199-203.

[39] De vita Moysis I; Werner Jaeger, Hermann Langerbeck, ed., Gregorii Nysseni opera, vol. 7, p. 1 (Leiden: Brill, 1964), 7.

[40] Ibid., II (p. 35)..

[41] Ibid.

[42] Ibid. (p. 36).

[43] Ibid.

[44] Ibid. (p. 37).

[45] Ad Titum I (MPL 26, 572B-C).

[46] Ibid. (572C).

[47] Ibid. (573A).

[48] Ibid. (574A-B).

[49] Ad Magnum 6 (MPL 22, col. 668).

[50] Ibid., 2 (col. 666); срв. Второзак. 21:10-13.

[51]De doctrina Christiana II, 60 (MPL 34, col. 63).

[52]Изх. 3:22; 12:35.

[53]De doctrina Christiana II, 60 (MPL 34, col. 63).

[54]Sirluck, Prose Works, vol. 2, 508 (nn. 75, 76).

[55]Ibid., 509 (n. 79); 510 (n. 84) – съотв. за Сократ Схоластик и Василий Велики.

[56]Милтън, За образованието. Ареопагитика, 106; 108; 121.